Er teologi viktig?

Teologi, bøker
Picture of Martin Stomnås

Martin Stomnås

daglig leder i TeologiTavla

I noen kristne miljøer er det stor skepsis til teologi. Ordet har for mange en negativ betydning. En forbinder det ofte med noe tørt, kaldt og ikke åndelig. Men hva betyr egentlig dette ordet og er det viktig?

Definisjon

Teologi betyr «Læren om Gud». Når vi kjenner ordets betydning er det enkelt å svare på det neste spørsmålet: Ja, det er viktig! At kristne snakker nedsettende om dette gir egentlig ikke mening. Ingen kristne kan unngå teologi, fordi alle har en tro og lære om Gud.

Se videoen:

Dårlig teologi

Det finnes dessverre mye dårlig teologi.  Dette er nok hovedgrunnen bak skepsisen som mange har. For eksempel så har noen teologer skapt stor tvil rundt bibelens troverdighet, avvist at Jesus gjorde mirakler og til og med fornektet Jesu oppstandelse som en historisk hendelse.

Men bare fordi det finnes dårlig lære, betyr ikke det at lære i seg selv er noe negativt. Å forkaste teologi, er det samme som å forkaste kunnskap om Gud.  

Spørsmålet er derfor ikke om man skal bry seg om teologi eller ikke. Men heller om man har en god eller dårlig teologi.

Tro som et barn

I Markus evangeliet sier Jesus: «Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» (Mark 10:15). Noen har brukt dette verset for å si at all kunnskap er til hinder for vår relasjon med Gud.

Det er sant at vi i en forstand skal forholde oss til Gud som små barn. Vi må stole på Gud, selv om vi ikke kan forstå alt. Men det er forskjell på å tro som et barn og det å ha en «barnslig tro».

En barnslig tro er ikke opptatt av å studere Guds ord i dybden eller lære om Gud. Bibelen formaner oss mot å ha en slik tankegang. I hebreerbrevet refser forfatteren noen mennesker som burde ha vært lærere, men som på nytt trenger å lære det første og grunnleggende i Guds ord (Hebr 5:12-13).

Bibelen kaller oss til å ha en moden tro, vi ikke skal være uforstandige som barn, men fullvoksne i forstand (1.Kor 14:20).

Liv og lære

Det går selvsagt an å ha en «rett» teologi, og samtidig leve et liv som strider med Guds vilje. Lære om Gud i seg selv er ikke nok for å leve gudfryktige liv. Men teologi er allikevel nødvendig for å leve etter Guds vilje.

Som R.C Sproul sa:
«Guds ord kan være i sinnet uten å være i hjerte, men det kan ikke være i hjertet uten først å ha vært i sinnet.»

For at vi skal kunne leve for Gud, er vi avhengige av å ha kunnskap om Gud og Hans vilje. Teologi er derfor nødvendig for alle.

I Matteus 22:37 sier Jesus: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.»

Vi skal altså elske Gud med alt det vi er og har, også med vår forstand. Teologi bør gir oss en større lengsel etter Gud og føre oss inn i en tettere relasjon med han.

Gud er større

Gud er mye større enn det vi kan fatte og forstå. Ingen er lik han. Det er heller ingen som har sett Gud. Men Gud har valgt å åpenbare seg for oss gjennom bibelen, en bok som vi kan lese og studere. Det er ingen som kjenner Gud bedre, enn Gud selv. Hovedkilden til en rett lære om Gud er derfor Guds egen åpenbaring, som er skriften.

Sikker kunnskap om Gud

Mange mennesker har hatt personlige erfaringer med Gud. En kan også lære mye ved å studere kirkehistorie og ulike tradisjoner. Men alt dette er sekundært i forhold til bibelen. En teologi som ikke stemmer overens med bibelens åpenbaring må forkastes. Skriften alene er den øverste autoriteten og rettesnoren for liv og lære.

God, Guds godhet

Euthyfron-dilemmaet

Det kristne håpet handler om at Gud gjennom sin Sønn ved sin Ånd frelser mennesker fra alt som har gått galt som følge av synden,

Lys, Guds herlighet

Guds herlighet og ære

Noen forskere har regnet ut av det synlige universet, altså det en kan observere fra teleskoper på jorden og i rommet, har en diameter på 93…

Fangenskap, synd

Må vi forkynne om synd?

Flere prester, pastorer, forkynnere og andre kristne ledere i samfunnet i dag, vegrer seg ofte fra å snakke om synd. Tanken er at vi må tilpasse…

Gi en gave

Vipps: 692 607

Bankoverføring: 3000.50.91248

Organisasjonsnr. 927092948

TeologiTavla

YouTube

Podcast